Powered by

АЮРВЕДА – ПРОИЗХОД И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ


Аюрведа, най–старата позната система за превенция на заболявания и запазване на здравето, е оригинална, холистична медицина. Тя се базира на познанието, че светът и животът са произлезли директно от природата. Според това познание елементите, силите и принципите, които директно произлизат от природата, в тяхната цялостност и активно състояние, могат да се наблюдават и в човешката същност. В Аюрведа умът (съзнанието) и тялото не само влияят едно на друго, но те са съставни части на едно общо цяло. Заедно те оформят „ума-тяло. Универсалното съзнание е интелигентен океан от енергия, който дава мощта на физическия свят, възприеман от нашите пет сетива. Аюрведичната философия и практики ни свързват с всеки аспект на нашата същност и ни напомнят, че ние сме свързани с всеки аспект на природата и по този начин с цялата вселена.

Не може да има умствено здраве, без физическо здраве, както и обратното. Ето защо не трябва да се учудваме, че в Аюрведа симптомите и болестите се категоризират не само в техния физически, но и в техния умствен аспект. Както болестите на тялото, така и болестите на ума, се дължат на вътрешния дисбаланс на индивида и трябва да се третират чрез възстановяване на баланса, както физически, така и ментално. В Аюрведа, както целият ти живот, така и непосредствения начин по който го живеешна живот, трябва да бъдат в хармония, за да си здрав и да се чувстваш добре.

Както вече казахме, „Аюрведа е санскритска дума и означава „наука за живота или „практики за дълголетие. Тя набляга повече на превенция на заболяването, подмладяване на системите на тялото, както и на удължаване на живота. Обещанието на Аюрведа се състои в това, че ако спазваме определени принципи, ние не само можем да се предпазим от сърдечни заболявания, да се отървем завинаги от нашето главоболие, но можем и да разбираме по-добре себе си и света около нас, да живеем по-дълго, здравословно, в баланс и хармония, да постигнем пълния си потенциал и да проявяваме цялата си вътрешна същност ежедневно. Разбира се, ако приемаме някакви лекарства или сме под медицинско наблюдение, трябва да се консултираме с лекаря си преди приемането на Аюрведична терапия. Сериозните заболявания, които са в резултат на сериозен дисбаланс, е най-добре да се лекуват от професионалист. Основното в Аюрведа е себепознанието и себелечението. 

Аюрведа може да се разглежда като допълнително самолечение на не толкова важни дисбаланси и неразположения, и като допълнение към професионалната медицинска грижа. Тя се комбинира изключително добре както с конвенционалните лечебни методи, така и с други форми на природната медицина като хомеопатията, и включва здравословни практики като упражнения, масаж, медитация, хранене и приемане на билкови препарати. Представете си да посрещате всеки ден с успокояващ масаж, да се храните със свежи, сезонни, овкусени с подправки храни, да имате възможност да се отпускате със затворени очи, да релаксирате и да сте в постоянен контакт с вътрешната си същност. Както виждате, Аюрведа е система от удоволствия, а не от лишения.

Според западната модерна медицина здравето е състояние на липса на болест. Болестта се предизвиква от външен за тялото фактор, както ударът с чук предизвиква болка в крака ви, вирусите предизвикват грип, алергените предизвикват алергии, стресът предизвиква безпокойство, карциногените предизвикват рак и т.н. И решението е да се намери правилното лекарство и болестта ще бъде излекувана.

Но днес ние знаем, че болестта се заражда много преди да се проявят първите симптоми. Липсата на диагностицирано заболяване вече не означава, че човек е здрав.

6000 години на здраве и лечение

Корените на Аюрведа могат да бъдат открити преди около 6 000 год. в древната цивилизация на Индия. Тази бързо просперираща цивилизация се е разпространявала на територия по-голяма от 500 000 кв.м. (много по-голяма от Англия, Франция и Германия, взети заедно), създала развитата пиктографска система за комуникация, мерките и теглилките, както и правителствените организации. Два от най-големите градове са имали население от 20 000 до 50 000 човека. В градовете е имало ясно обособени квартали, редове от тухлени къщи с изградена отводнителна и дренажна система помежду им.

Аюрведа е била система за лечение, придобита и развита от „наблюдатели и природонаучни учени през векове на наблюдения, експерименти, дискусии и медитации. За 7 000 години техните наблюдения се предавали от уста на уста, от ученик на учител. Едва през 5–6 век пр.н.е. са се появили подробни текстове, написани на санскрит. През годините Аюрведа процъфтявала и се използвала, както от богатите, така и от бедните в Индия и Югоизточна Азия.

В по-късните векове мюсюлманите завладяват територията и оказват своето влияние и върху Аюрведа. През 1800 г. британците колонизират Индия и затварят аюрведичните медицински центрове. В средата на 19 век гражданите отново се обръщат към западната медицина и Аюрведа се приемала като народната медицина, която се използва най-често от селското население.

В днешни дни Аюрведа се радва на отново възникнал интерес. В Индия, в над 1 000 колежа, се изучава Аюрведа. Държавата провежда проучвания относно природното лечение на хронични заболявания.

Като се фокусира върху физическата причина, западната медицина разглежда индивидуалните органи в изолация, отделно един от друг, както и отделно от ума и духа. Докато на другия полюс древните цивилизации се интересуват от нефизическата същност на органите, както и от богатия им вътрешен живот. Умът и духът са толкова взаимно свързани, че е немислимо да се разглеждат отделно един от друг.

Вече дори и съвременната наука признава Аюрведа. Например научно доказано е, че определени хора по природаса предразположени към определени болести, доказвайки, че практиките на стила на живот, както и леките билкови препарати, могат да направят огромна разлика в нашата способност да устояваме на болестите, да се възстановяваме от тях, както и да увеличим продължителността на живота си. Точно това проповядва и Аюрведа вече хиляди години.

Много проучвания сочат, че медитацията има многостранни ефекти върху тялото. От изследване на Американската асоциация за сърдечно съдови заболявания, публикувано през 1996 г., медитацията значително е намалила високото кръвно налягане, което всъщност е рисковият фактор с най-важно значение за сърдечните заболявания и инфарктите. Според друго изследване, проведено сред 2 000 медитиращи 1987 г., те посещават лекар два пъти по-малко от тези, непрактикували медитация, и са имали по-ниска степен на риск за рак и сърдечни пристъпи.

Част от противниците на Аюрведа изтъкват нейната религиозна компонента, но Вие можете да медитирате, да се занимавате с йога, да се подлагате на терапии, без да приемате религиозната същност на Аюрведа. Както казва световно известният ведически учител Дейвид Фроли „Това, което правим всеки ден, е нашата реална религия, тъй като това ни показва реалната стойност на нашия живот.

Източник : „ Effortless Ayurvedic Living -A 21st Century Guide to the 3000 year old science of health and longevity from ancient India by Dr Helen Thomas. D.C. - www.EffortlessAyurvedicLiving.com/ezine ; интернет

AYURVEDA - ORIGIN AND BASIC PRINCIPLES


Ayurveda, the oldest system of preventing disease and maintaining health is an original, holistic medicine. It is based on the knowledge that the world and life are derived directly from nature. According to this knowledge elements, forces and principles which are derived directly from nature in their integrity and active state, can be observed in human nature. In Ayurveda the mind ( consciousness) and the body not only influence each other, but they are components of an entity. Together they form the mind – body. The universal consciousness is an intelligent ocean of energy that gives power to the physical world perceived by our five senses. Ayurvedic philosophy and practices connect us with every aspect of our nature and remind us that we are involved in every aspect of nature, and thus with the whole world.

There can be no mental health without physical health, and vice versa. That is why you should not be surprised that in Ayurveda symptoms and diseases are categorized not only in their physical but also in their mental aspects. Just as diseases of the body, disease of the mind too are due to internal imbalances of the individual and should be treated by restoring balance, both physically and mentally.

As already stated, Ayurveda is a Sanskrit word that means science of life or practices for longevity. It places greater emphasis on the prevention of disease, the rejuvenation of the systems of the body, and extending life. The promise of Ayurveda is the fact that if you follow certain principles, we can not only prevent heart disease, free ourselves of headaches forever, but we can better understand ourselves and the world around us, to live longer, healthier, in balance and harmony, to achieve our full potential and to manifest our full inner self on a daily basis . Of course if you are taking any medications or are under medical supervision you should alwaysconsult with your doctor before undertaking Ayurvedic therapy. Serious diseases that are a result of a serious imbalance are best to be treated by a professional. A main topic in Ayurveda is self-knowledge and self-healing.


Ayurveda can be considered as an additional healing of mild imbalances and disorders, and as an addition to professional medical care. It combines well with both conventional therapies and other forms of natural medicine such as homeopathy and includes health practices such as exercise, massage, meditation, nutrition and herbal products. Imagine beginning each day with a soothing massage; eating fresh, seasonal, and flavored with spices foods; to be able to relax with your eyes closed; relax and be in constant contact with your inner self. As you can see, Ayurveda is a system of pleasures rather than deprivation.

According to modern western medicine health is a state of absence of disease. The disease is caused by an external factor for the body as for example a blow by a hammer causes pain in your leg, causing flu viruses, allergens cause allergies, stress causes anxiety, carcinogens cause cancer, etc. And the solution is to find the right drug and the disease will be cured.

But today we know that the disease originated long before the first symptoms appeared. The absence of diagnosed disease no longer means that a person is healthy.6000 years of health and healing

The roots of Ayurveda can be found about 6000 years ago in the ancient civilization of India. This rapidly prospering civilization was spread within more than 500,000 square meters (much larger than England, France and Germany combined) created developed pictorial communication system, weights and measures, as well as government organizations. Two of the largest cities had a population of 20 000 to 50 000 people. In the cities there were distinct neighborhoods, rows of brick houses with drainage system between them.

Ayurveda was a healing system, it was acquired and developed by observers and natural science scholars in centuries of observations, experiments, discussions and meditations. For 7000 years their observations were passed by word of mouth from teacher to student. Only in the 5-6 century BC detailed texts written in Sanskrit occurred. Over the years Ayurveda flourished and was used by both the rich and the poor in India and Southeast Asia.

In later centuries, the Muslims conquered that territory and exerted their influence on Ayurveda. In 1800 the British colonized India and closed Ayurvedic medical centers. In the middle of the 19th century the citizens again turn to Western medicine and Ayurveda is regarded as folk medicine, which is used mostly by the rural population.

Nowadays the interest in Ayurveda has again arisen. In India Ayurveda is studied in over 1000 colleges. The country carries out studies about the natural healing of chronic diseases.


Focusing on physical causes, western medicine considers individual organs in isolation, separate from each other and apart from the mind and spirit. While the ancient civilizations are interested in non-physical nature of the bodies as well as their rich inner life. Mind and spirit are so interrelated that it is impossible to be considered separately from each other.

Today even modern science recognizes Ayurveda. For example, it is scientifically proven that certain people are prone to certain diseases, proving that the lifestyle practices and light herbal remedies can make a huge difference in our ability to resist disease, to recover from them, and increase life expectancy. This is exactly what Ayurveda has been preaching for thousands of years.

Many studies have shown that meditation has multiple effects on the body. Study of the American Association for Cardiovascular Diseases, published in 1996, shows that meditation significantly reduced high blood pressure, which in fact is the risk factor most important for heart disease and stroke. Another study conducted among 2000 people who regularly meditated in 1987, visited their doctor two times less than those not practicing meditation, and had a lower risk of cancer and heart attacks.


Some of the opponents of Ayurveda emphasize its religious component, but you can meditate, practice yoga, and undergo therapy without taking religious essence of Ayurveda. As the world famous Vedic teacher David Frawley says: What we do every day is our real religion, as it shows us the real value of our lives.


Source : Effortless Ayurvedic Living-A 21st Century Guide to the 3000 year old science of health and longevity from ancient India by Dr Helen Thomas. D.C. - Www.EffortlessAyurvedicLiving.com / ezine; internet

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ