Powered by

Българско сдружение Аюрведа е регистрирано през месец юли 2009 г. като доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризирането на Аюрведа в България в нейния автентичен вид и за запазването и поддържането на високи стандарти в Аюрведичната наука и практика за благото на всички.

Инициативата за създаването на Сдружението дойде спонтанно и бе естествено продължение на необходимостта на група последователи на науката Аюрведа да общуват и обменят идеи и същевременно да поддържат знанието си, като допринасят за неговото популяризиране. И т.к. според Дейвид Фроли Аюрведа съдържа тайните не само на изцелението на отделния човек, но и на възхода на обществото и самата планета, ние бихме искали все повече хора да имат възможността да се докоснат до това вселенско познание и да допринесем за постигане на повече хармония и разбирателство в съвременния ни начин на живот.

 

Цели на Сдружението:

• Представяне и популяризиране на Аюрведичната наука и практика като холистична лечебна системa с благоприятно въздействие върху човешкото здраве.

• Изграждане на позитивна представа сред българското общество относно Аюрведичната наука, както и утвърждаването на нейното място сред философските и медицинските системи;

• Утвърждаване на Аюрведа като отделна и самостоятелна лечебна система.


Основни дейности на сдружението:

• Да обединява хората, имащи интерес към Аюрведичната наука в България, както и хората, които професионално се занимават с нея;

• Да представлява и защитава интересите на Аюрведичната общност в страната, да изразява и защитава правата и интересите на своите членове и да подпомага тяхната професионална дейност, да популяризира Аюрведичната професия;

• Да си сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към проблемите, свързани с Аюрведа, както и да изгражда и поддържа добри взаимоотношения в Аюрведичната общност, с другите професионални и обществени организации, държавни институции и всички Аюрведични организации и групи в България и по света с подобни цели;  

• Да установи и поддържа стандарти в обучението, професионалната квалификация и етика в областта на Аюрведа, съответстващи на приетите в страните от ЕС;

• Да работи за изграждане и утвърждаване на обществено мнение и нагласи в обществото за приемане на Аюрведичните методи за профилактика и лечение;

• Да насърчава информационния обмен по проблеми, свързани с Аюрведичната наука и професия, чрез създаването и поддържането на Интернет страница, както и чрез другите видове масова комуникация;

• Да участва в инициирането и изработването на политическите, законодателни и други държавни и обществени актове, имащи отношение към Аюрведа и нейните методи;

• Да работи за официализирането на Аюрведичната практика в изрични форми;

• Да работи за навлизането на Аюрведа във всички степени и форми на медицинското образование, включително на висшето медицинско образование в Република България.

• Да подпомага изследователската дейност в областта на Аюрведа съгласно с изискванията на добрата медицинска практика и добрата фармацевтична практика;

• Да участва и при възможност да подпомага участието на своите членове в международни симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки с чуждестранни организации или използва други форми на обмен на знания.

Bulgarian Association Ayurveda was registered in July 2009 as a voluntary, independent, non-governmental, politically and religiously non-aligned organization whose mission is to work for the promotion of Ayurveda in Bulgaria in its authentic form to preserve and maintain high standards in Ayurvedic science and practice for the benefit of all.

The initiative for the Alliance came spontaneously as the need of a group of followers of the Ayurvedic science to communicate and exchange ideas and also to maintain their knowledge and contribute to its promotion. According to David Frawley, Ayurveda contains not only the secrets of healing the individual, but also the rise of society and the planet itself, we would like more people to have the opportunity to experience this universal knowledge. We would also want to work toward achieving more harmony and understanding in our modern lifestyle.

 

Objectives of the Association:

• Introduction and promotion of the Ayurvedic science and practice as a holistic healing system with beneficial effects on human health.

• Building a positive image of Ayurvedic science among Bulgarian society and the promotion of its place among the philosophical and medical systems ;

• Establishment of Ayurveda as a separate healing system.


Main activities of the association :

• To unite people with an interest in Ayurvedic science in Bulgaria, as well as people who are professionally involved with it;

• To represent and defend the interests of the Ayurvedic community in the country to express and defend the rights and interests of its members and support their professional activities to promote Ayurvedic profession;

• To cooperate with state institutions and non-governmental organizations concerned with issues related to Ayurveda, and to establish and maintain good relationships in the Ayurvedic community with other professional and community organizations, government institutions and all Ayurvedic organizations and groups in Bulgaria and around the world with similar goals ;

• To establish and maintain standards of education, vocational training and ethics in the field of Ayurveda corresponding to those adopted in the EU ;

• To work towards adopting the Ayurvedic methods of prevention and treatment by society ;

• To promote the exchange of information on issues related to Ayurvedic science and profession, through the establishment and maintenance of a website, and through other forms of mass communication ;

• To participate in the initiation and development of political, legislative, governmental and other public acts related to Ayurveda and its methods;

• To work for the formalization of Ayurvedic practice in explicit forms;

• To work for the introduction of Ayurveda in all forms of medical education, including higher medical education in Bulgaria.

• To support research in the field of Ayurveda in accordance with the requirements of good medical practice and good pharmaceutical practice;

• To participate and to assist its members' participation in international symposia, seminars, to maintain active links with foreign organizations or use other forms of educational exchange.

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ