Powered by

УСТАВ


на


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ AЮРВЕДА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение «Българско сдружение Аюрведа» (съкратено БС Аюрведа) е доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризирането на Аюрведа в България в нейния автентичен вид и за запазването и поддържането на високи стандарти в Аюрведичната наука и практика за благото на всички.

(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «Българско сдружение Аюрведа», наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(3) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Българско сдружение Аюрведа е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Българско сдружение Аюрведа, което се изписва на английски език по следния начин Bulgarian Ayurveda Association.

(2) Сдружението има свой печат и знак.

(3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището на Сдружението е гр.София, а адресът на управление е:

гр. София, район Лозенец, ул. „Славище №13, вх.А, ет.1.

ЦЕЛИ

Чл. 4 Основни цели на Сдружението са:

1.   Представяне и популяризиране на Аюрведичната наука и практика като холистична лечебна системa с благоприятно въздействие върху човешкото здраве.

2.   Изграждане на позитивна представа сред българското общество относно Аюрведичната наука, както и утвърждаването на нейното място сред философските и медицинските системи;

3.   Утвърждаване на Аюрведа като отделна и самостоятелна лечебна система.

ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предметът на основна дейност на Сдружението включва следните средства за постигане на целите на Сдружението:

1.   Да обединява хората, имащи интерес към Аюрведичната наука в България, както и на хората, които професионално се занимават с нея;

2.   Да представлява и защитава интересите на Аюрведичната общност в страната, да изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната професионална дейност, да популяризира Аюрведичната професия;

3.   Да си сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към проблемите, свързани с Аюрведа, както и да изгражда и поддържа добри взаимоотношения в Аюрведичната общност, с другите професионални и обществени организации, държавни институции и всички Аюрведични организации и групи в България и по света с подобни цели;  

4.   Да установи и поддържа стандарти в обучението, професионалната квалификация и етика в областта на Аюрведа, съответстващи на приетите в страните от ЕС;

5.   Да работи за изграждане и утвърждаване на обществено мнение и нагласи в обществото за приемане на Аюрведичните методи за профилактика и лечение;

6.   Да насърчава информационния обмен по проблеми свързани с Аюрведичната наука и професия, чрез създаването и поддържането на Интернет страница, както и чрез другите видове масова комуникация;

7.   Да участва в инициирането и изработването на политически, законодателни, други държавни и обществени актове, имащи отношение към Аюрведа и нейните методи;

8.   Да работи за официализирането на Аюрведичната практика в изрични форми;

9.   Да работи за навлизането на Аюрведа във всички степени и форми на медицинското образование, включително на висшето медицинско образование в Република България.

10.    Да подпомага изследователската дейност в областта на Аюрведа съгласно с изискванията на добрата медицинска практика и добрата фармацевтична практика;

11.  Да участва и при възможност да подпомага участието на своите членове в международни симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки с чуждестранни организации или използва други форми на обмен на знания.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 (1) Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност.

(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност на Сдружението е: организиране на публични лекции срещу заплащане; издаване и разпространение на информационни материали, спомагащи постигането на целите на Сдружението; организиране на конференции, семинари, обучения, свързани с целите на Сдружението, срещу заплащане, ; предоставяне на информация, свързана с целите на Сдружението, срещу заплащане; извършване на анализи, консултации, проучвания срещу определено заплащане, свързани с целите на Сдружението, както и организирането на образователни събития; извършването на рекламна дейност, участие в търговски дружества. 

(3) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за осъществяване и постигане на поставените пред Сдружението цели.

(4) Извършването на дейността по алинея 2 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(5) Сдружението не разпределя печалба.

СРОК

Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат устава му и споделят и желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

(2) Членството в Сдружението може да бъде пълноправно, асоциирано или почетно.

Придобиване на членство

Чл. 10 (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Приемането на редовни членове се извършва от Управителния съвет на Сдружението.

2.1 Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Към молбата се прилагат документи, които удостоверяват наличието на следните изисквания за пълноправно членство:

1.   кандидатът е асоцииран член в продължение на не по-малко от две години, към момента на подаване на молбата за приемането му за пълноправен член,

2.   преминато Аюрведично обучение поне 100 часа,

3.   активно участие в дейността на Сдружението,

4.   редовно плащане на членския внос.

2.2 Редовното членство се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

2.3 Учредителите на Сдружението стават автоматично негови пълноправни членове.

(3) Приемането на асоциирани членове се извършва от Управителния съвет на Сдружението.

3.1 Кандидатът за асоцииран член следва да подаде молба до Управителния съвет, като в молбата следва да мотивира желанието си за членство и да декларира, че е запознат с Устава и го приема и че споделя философията и ценностите на Аюрведа.

3.2 Асоциираното членство възниква от момента на решението на Управителния съвет за приемането на асоциирания член.

(4) За почетен член на сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице (български гражданин или чужденец) с особен принос и заслуги в осъществяването на целите на сдружението и развитието на неговата дейност.

4.1 Почетните членове на Сдружението се избират от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет.

4.2 Всеки член на Сдружението може да направи предложение до Управителния съвет за избиране на почетен член.

4.3 Почетните членове не плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.

4.4 Почетното членството се счита от момента на решението за приемане от Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 11 Права на членовете

(1) Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

- да участват в дейността на Сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да правят предложения за развитие дейността на Сдружението;

- да избират и да бъдат избирани в органите и структурите на Сдружението;

-да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

- право на глас в органите на управление на Сдружението.

(2) Асоциираните членове на Сдружението имат следните права:

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да участват в дейността на Сдружението;

- да правят предложения за развитие дейността на Сдружението;

- да присъстват на заседания на Общото събрание;

- право на съвещателен глас при гласувания на решения от Общото събрание.

Чл. 12. Задължения на членовете на сдружението:

12.1 Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

12.2 Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

12.3 Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят;

12.4 Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос;

12.5 Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

12.6 Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на закона и Устава.

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява правата и да изпълнява задълженията им, които не са с оглед на личността. Упълномощаването се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 16. Членството в Сдружението се прекратява:

- с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

- със смъртта или поставяне под пълно запрещение;

- с изключване;

- с прекратяване на Сдружението;

- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 17 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

- нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) Изключен член на Сдружението поради нарушение на член 12, т.4 може да възстанови еднократно членството си, като подаде заявление до Управителния съвет и след неговото решение заплати членския си внос за пропуснатите години

Чл. 18 (1) Отпадането настъпва, когато член на Сдружението:

1. не е внасял членския си внос в продължение на две години;

2. не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание в рамките на една година без уважителна причина;

3. не е участвал в дейността на Сдружението за повече от две години без уважителна причина.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението. Прекратяването на членството настъпва от момента на уведомяване на Общото събрание и отразяването му в документацията на Сдружението.

Чл. 19 При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да изплати дължимите имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет, а контролен орган е Контролният съвет.

(2) По решение на Общото събрание могат да бъдат създавани и други органи на Сдружението.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на Сдружението.

(2) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно друг член на Сдружението от същия ранг да ги представлява на едно заседание на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. приема други вътрешни актове на Сдружението;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

8. приема бюджета и годишния баланс на Сдружението;

9. приема отчета за дейността на управителния съвет;

10. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

11. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав;

12. приема почетни членове на Сдружението;

13. приема и освобождава членовете на Контролния съвет.

Свикване

Чл. 23 Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко един път в годината. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на Сдружението. Общото събрание може да бъде свикано и от контролния съвет в случаите на чл. 43 (5), т. 4 от настоящия устав.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат от управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в 14 дневен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 25. (1) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

(2) Поканата се публикува на Интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(3) Всеки член се известява писмено за провеждането на заседание на общото събрание на пощенски или електронен адрес за кореспонденция, който той е съобщил писмено на управителния съвет.

Чл. 26. Към датата на отправяне на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на страницата на Сдружението в Интернет и да се предоставят на всеки член по пощата при поискване.

Кворум

Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват или са представени чрез пълномощници повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове или техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 28 Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас.

Чл. 29 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов/а съпруг/съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения

Чл. 30 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите редовни членове. Решенията по чл.22, т. 1 и 6 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

Протокол

Чл. 31. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 32. Всеки член на Сдружението може да поиска от съда да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. Управителният съвет се състои от 7 лица: председател, заместник председател, секретар, касиер, 3 члена – редовни членове на Сдружението, избрани от Общото събрание.

33.1 Правата и задълженията на членовете на Управителния съвет се регламентират в Правилник за вътрешния ред на Сдружението

Мандат

Чл. 34. (1) Управителният съвет се избира за срок от две години години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

(2) Предсрочно освобождаване от длъжност на член на Управителния съвет може да стане след решение на общото събрание по писмено искане на лицето или по мотивирано предложение на най-малко 1/3 от пълноправните членове на Сдружението. В случаите, когато освобождаването е на основание писмено искане на лицето, Общото събрание следва да уважи писменото искане.

Правомощия

Чл. 35 Управителният съвет:

1. Осъществява ръководството на Сдружението ;

2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание

3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обществена полза, и носи отговорност за това;

7. Разработва и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание планове и програми за дейността на Сдружението;

8. Определя адреса на Сдружението;

9. Приема правила за работата си;

10. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на общото събрание на Сдружението ;

11. Съхранява и води документацията на Сдружението ;

12. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

13. Определя дължимостта и размера на имуществените вноски;

14. Приема и изключва редовните и асоциираните членове на Сдружението.

Заседания

Чл. 36. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на УС по негова инициатива най-малко четири пъти годишно, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако:

Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.31.

Чл. 38 Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

Решения

Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.35, т.3, 6 и 12 – с мнозинство от всички членове.

Контрол

Чл. 40. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, с този Устав или с предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател. Първият Председател се избира от учредителите на Сдружението.

(2) Председателят на УС:

1.   представлява сдружението пред трети лица, съобразно решенията на органите на Сдружението;

2.   организира и ръководи заседанията на УС;

3.   организира ежедневната дейност на Сдружението, съобразно решенията на УС.

(3) По отношение на сделки на разпореждане с имущество на Сдружението, обременяването му с тежести, както и сключването на договори за заем, Председателят следва да има предварителното писмено разрешение на УС.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 43. (1) Контролният съвет се състои от 3 члена, избрани от Общото събрание за срок от 3 години.

Членове на Контролния съвет могат да бъдат само учредителите на сдружението.

(2) Не могат да бъдат членове на контролния съвет тези учредители, които заемат или са заемали през предходната година материално-отговорна или отчетническа длъжност в сдружението или са били членове на управителния съвет.

(3) Контролният съвет избира на свое заседание председател измежду членовете на състава си.

(4) За работата на контролния съвет се прилагат съответно чл. 36, 37 и чл. 41 от настоящия Устав.

(5) Контролният съвет:

1.   следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет за съответствието им с Устава, правилниците и наредбите и тяхното изпълнение;

2.   следи за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата от бюджета на Сдружението

3.   проверява дейността на сдружението и отчита своята работа пред общото събрание.

4.   свиква Общо събрание когато се установят съществени нарушения на закона, устава и целите на Сдружението, допуснати от управителния съвет.

(6) Контролният съвет взема решения в изпълнение на правомощията си с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(7) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.                           

ИМУЩЕСТВО

Чл. 44. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове, дялово участие в дружества, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 45. Източници на средства на сдружението са :

- Членски внос на членовете ;

- Приходите от допълнителната стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав;

- Доброволни вноски, субсидии, спонсорство и дарения от физически и юридически лица, както и имуществени вноски;

- Приходи от стопанисване на имуществото ;

- Приходи по всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от действащото законодателство.

Чл. 46. По решение на Управителния съвет могат да се образуват целеви фондове от имуществото на Сдружението, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Разходване на имущество

Чл. 47 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 48 (1) В определения от закона срок, Управителният съвет следва да приеме годишен финансов отчет.

(2) УС следва да изготви и доклад за дейността на Сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ и да го представи, заедно с други изискуеми документи в Централен регистър при Министерство на правосъдието в сроковете, посочени в ЗЮЛНЦ.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 49. Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 50. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 51 . Сдружението се прекратява:

1.   По решение на Общото събрание;

2.   По решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 52. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от посочено от него лице – ликвидатор.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Чл. 53. (1) Имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на Общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното Сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел обществено полезна дейност, съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ Българско сдружение Аюрведа, проведено на 30.04. 2009 година в гр. София.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава, да се счита неразделна част от този Устав.

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


 
Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ